Skip to content

Onderzoek naar ouderbetrokkenheid

Emmelie heeft recent haar master speltherapie succesvol afgerond en onderzoek gedaan naar de werkzame factoren die, in de samenwerking tussen de speltherapeut en ouders, zorgen voor ouderbetrokkenheid.

Ouders zijn onlosmakelijk verbonden aan hun kinderen. Zij kunnen de ontwikkeling van hun kind zowel positief als negatief beïnvloeden en dragen hier verantwoordelijkheid voor. Wanneer een kind vastloopt in ontwikkeling, kan speltherapie helpend zijn om de gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Ouders kunnen de speltherapeut voorzien van waardevolle informatie over het kind en de gezinssituatie, bieden ondersteuning aan het kind tijdens het therapieproces en vormen een belangrijke schakel in de vertaalslag naar de thuissituatie. In dit onderzoek is gezocht naar de werkzame elementen in de samenwerking tussen speltherapeut en ouders om te zorgen voor ouderbetrokkenheid. Veelvuldig wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat ouderbetrokkenheid binnen jeugdhulp een belangrijke indicator is voor het behalen van positieve resultaten en het borgen van deze successen.

Op basis van literatuuronderzoek zijn er interviews afgenomen met ouders, speltherapeuten en een expert die met beide doelgroepen samenwerkt. Ouders ervaren het betrokken worden als zeer waardevol en hebben behoefte aan handelingsgerichte ondersteuning. Speltherapeuten zijn van mening dat ouders onmisbaar zijn en indien mogelijk altijd betrokken dienen te worden bij het therapeutisch proces. Ook besteden zij veel aandacht aan het verbeteren van de ouder-kind relatie. De systeemtherapeut sluit zich hierbij aan en benadrukt dat ouders benaderd dienen te worden als de expert van hun kind en een belangrijke rol spelen in de transfer naar de thuissituatie. Tevens noemt zij dat er binnen de therapeutische context sprake moet zijn van een duidelijke rolverdeling, wederzijdse verwachtingen moeten zijn uitgesproken en er gewerkt moet worden aan gezamenlijke doelen die regelmatig geëvalueerd worden.

Ben je nieuwsgierig geworden? Het volledige onderzoek is te lezen op de praktijk.