Skip to content

Privacy en klachtenprocedure

In het kader van de Privacywetgeving (AVG) leest u hieronder hoe Praktijk Roets zorgvuldig omgaat met uw gegevens.
Het volledige privacyreglement is op te vragen door een mail te sturen naar info@praktijk-roets.nl.

Uw privacy

In het geval van behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelend therapeut, een dossier aanleggen. Dit is wettelijk verplicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij de school.

Wij doen ons best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot het dossier
 • Digitale cliëntgegevens worden opgeslagen in een beveiligde computeromgeving
 • Papieren dossiers bewaren in een afgesloten dossierkast

Privacy in het dossier

Onze behandelend therapeuten hebben als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de therapeut.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, om een factuur op te stellen.
 • Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van de gegevens, zullen wij jou eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. De gegevens in het dossier blijven – zoals in de WGBO wordt vereist – 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Indien de behandeling deels vergoed wordt door de zorgverzekeraar, ontvangen ouders een zorgnota. Hierop staan de gegevens vermeld die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat ouders de nota kunnen declareren. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam en adres
 • Geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling (bijvoorbeeld sessie of consult) zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode
 • De kosten van de behandeling

Gegevens inzien, corrigeren, verwijderen of exporteren
Ouders hebben het recht om het dossier in te zien. Zij hebben echter geen recht tot inzage in persoonlijke aantekeningen van de behandelend therapeut. Ouders hebben tevens het recht gegevens in het dossier te corrigeren of te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de gegevens feitelijk niet juist zijn, onvolledig zijn, niet nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of wanneer de gegevens in strijd met de wet worden gebruikt. De door de therapeut geschreven conclusies of indrukken vallen niet onder het recht op correctie. Daarnaast hebben ouders het recht om informatie uit het dossier te (laten) exporteren, zodat de overdracht aan een andere zorgaanbieder mogelijk wordt. Ouders kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of export sturen naar info@praktijk-roets.nl.

Aansprakelijkheid

Onze verschillende therapeuten en coaches zijn gediplomeerd lid van verschillende beroepsverenigingen en handelen naar hun beroepscode:

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Nederlandse Vereniging Voor Speltherapie (NVVS)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Tevens hebben wij een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kinderen.

Klachtenprocedure van Praktijk Roets

Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken:


Melden bij medewerker van Praktijk Roets

Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij de directie van Praktijk Roets (via: admin@praktijk-roets.nl). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. De directie zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.


Externe klachtenfunctionaris

Is je klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van jouw klacht langer dan zes weken, dan kun je je klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Praktijk Roets. De klachtenfunctionaris zal je advies geven met betrekking tot de indiening van een klacht en kan jou eventueel bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is om klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. Vanzelfsprekend heb je altijd ook het recht om rechtstreeks je klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.

Je kunt contact opnemen met de externe klachtenfunctionaris van Praktijk Roets door op de website van Klachtenportaal Zorg het klachtenformulier in te vullen.

Ook is het mogelijk om contact op te nemen met AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Praktijk Roets.


Geschilleninstantie 

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kun je ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan geschillencommissie KPZ. KPZ voorziet in een onafhankelijke geschillencommissie die geschillen behandelt van cliënten (en hun naasten) over de zorg van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen die zijn aangesloten bij geschillencommissie KPZ.