Skip to content

Privacy en klachtenregeling

In het kader van de Privacywetgeving (AVG) leest u hieronder hoe Praktijk Roets zorgvuldig omgaat met uw gegevens.

Uw privacy

In het geval van behandeling is het noodzakelijk dat wij, als behandelend therapeut, een dossier aanleggen. Dit is wettelijk verplicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na jouw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of bij de school.

Wij doen ons best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot het dossier
 • Digitale cliëntgegevens worden opgeslagen in een beveiligde computeromgeving
 • Papieren dossiers bewaren in een afgesloten dossierkast

Privacy in het dossier

Onze behandelend therapeuten hebben als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de therapeut.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, om een factuur op te stellen.
 • Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van de gegevens, zullen wij jou eerst informeren en expliciet om toestemming vragen. De gegevens in het dossier blijven – zoals in de WGBO wordt vereist – 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Indien de behandeling deels vergoed wordt door de zorgverzekeraar, ontvangen ouders een zorgnota. Hierop staan de gegevens vermeld die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat ouders de nota kunnen declareren. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam en adres
 • Geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling (bijvoorbeeld sessie of consult) zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode
 • De kosten van de behandeling

Gegevens inzien, corrigeren, verwijderen of exporteren
Ouders hebben het recht om het dossier in te zien. Zij hebben echter geen recht tot inzage in persoonlijke aantekeningen van de behandelend therapeut. Ouders hebben tevens het recht gegevens in het dossier te corrigeren of te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de gegevens feitelijk niet juist zijn, onvolledig zijn, niet nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of wanneer de gegevens in strijd met de wet worden gebruikt. De door de therapeut geschreven conclusies of indrukken vallen niet onder het recht op correctie. Daarnaast hebben ouders het recht om informatie uit het dossier te (laten) exporteren, zodat de overdracht aan een andere zorgaanbieder mogelijk wordt. Ouders kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of export sturen naar info@praktijk-roets.nl.

Aansprakelijkheid

Onze verschillende therapeuten en coaches zijn gediplomeerd lid van verschillende beroepsverenigingen en handelen naar hun beroepscode:

 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Nederlandse Vereniging Voor Speltherapie (NVVS)
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Tevens hebben wij een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders blijven ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kinderen.


Klachtenregeling

Net als andere zorgaanbieders zijn wij verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. Als je ontevreden bent over geleverde zorg dan kun je dat aan de betreffende behandelaar laten weten, zodat wij er met je over in gesprek kunnen. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdzorg

Als dat niet het gewenste resultaat geeft, of als je dat niet voldoende vindt, heb je het recht om een beroep te doen op de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). Onze praktijk is voor afhandeling van klachten conform de WKKGZ aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.